Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Area - Transparency tab (drawing documents).

Choose Format - Object and Shape - Area - Transparency tab (presentation documents).

Choose Format - Chart Wall - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - All Titles - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Main Title - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Subtitle - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (X Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Y Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Z Axis) - Transparency tab (chart documents)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Transparency tab.


Chế độ trong suốt

Ghi rõ kiểu tính trong suốt bạn muốn áp dụng.

Không trong suốt

Tắt tính trong suốt trong màu sắc. Đây là thiết lập mặc định.

Trong suốt

Bật tính trong suốt trong màu sắc. Bật tùy chọn này, sau đó nhập vào ô một con số, từ 0% (đục hoàn toàn) đến 100% (trong suốt hoàn toàn).

Nút xoay trong suốt

Điều chỉnh tính trong suốt của màu tô đầy hiện thời. Nhập vào ô một con số, từ 0% (đục hoàn toàn) đến 100% (trong suốt hoàn toàn).

Dải màu

Áp dụng cho màu tô đầy hiện thời một dải màu trong suốt. Bật tùy chọn này, sau đó đặt các thuộc tính về dải màu.

Kiểu

Chọn kiểu dải màu trong suốt bạn muốn áp dụng.

Tâm X

Nhập khoảng dịch theo chiều ngang đối với dải màu.

Tâm Y

Nhập khoảng dịch theo chiều ngang đối với dải màu.

Góc

Nhập góc xoay đối với dải màu.

Viền

Nhập hệ số theo đó bạn muốn điều chỉnh vùng trong suốt của dải màu. Giá trị mặc định là 0%.

Giá trị đầu

Nhập giá trị tính trong suốt cho điểm bắt đầu dải màu, mà 0% là đục hoàn toàn và 100% là trong suốt hoàn toàn.

Giá trị cuối

Nhập cho điểm cuối của dải màu một giá trị tính trong suốt, từ 0% (đục hoàn toàn) đến 100% (trong suốt hoàn toàn).

Xem thử

Xem các thay đổi trong ô xem thử trước khi áp dụng hiệu ứng tính trong suốt cho mẫu tô đầy màu của đối tượng đã chọn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!