Bóng

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Area - Shadow tab.


Thuộc tính

Đặt các thuộc tính về bóng cần áp dụng.

Dùng bóng

Adds a shadow to the selected drawing object.

Vị trí

Click where you want to cast the shadow.

Khoảng cách

Enter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.

Màu

Select a color for the shadow.

Trong suốt

Enter a percentage from 0% (opaque) to 100% (transparent) to specify the transparency of the shadow.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Bóng

Thêm bóng đổ vào đối tượng đã chọn. Đối tượng đã có bóng đổ thì gỡ bỏ bóng. Chưa chọn đối tượng khi nhấn vào biểu tượng này thì bóng được thêm vào đối tượng kế tiếp bạn vẽ.

Icon Add Shadow

Bóng

Please support us!