Hatch

Set the properties of a hatching pattern, or save a new hatching pattern.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Area - Hatch tab.

- Hatch tab.


Hatch

Lists the available hatching patterns. You can also modify or create your own hatching pattern.

note

To rename a hatching pattern, select the pattern, right-click and choose Rename. To delete a hatching pattern, select the pattern, right-click and choose Delete.


Thêm

Thêm vào danh sách hiện thời một mẫu lưới đan riêng. Xác định các thuộc tính về mẫu lưới đan, rồi nhấn vào nút này.

Sửa

Áp dụng cho mẫu lưới đan đã chọn các thuộc tính lưới đan hiện thời. Bạn cũng có thể lưu mẫu dưới tên khác.

Options

Xác định hay sửa đổi một mẫu lưới đan.

Giãn cách

Nhập khoảng cách bạn muốn thấy giữa hai đường trong lưới đan.

Góc

Nhập góc xoay cho các đường lưới đan, hoặc nhấn vào một vị trí trên lưới góc.

Kiểu đường

Chọn kiểu đường lưới đan bạn muốn dùng.

Màu đường

Chọn màu của đường lưới đan.

Background Color

To apply a background color, select the Background color box, then select a color.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Please support us!