Dải màu

Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Area - Gradients tab.


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Thêm

Thêm vào danh sách hiện thời một dải màu riêng. Ghi rõ các thuộc tính về dải màu, sau đó nhấn vào nút này.

Sửa

Áp dụng cho dải màu đã chọn các thuộc tính dải màu hiện thời. Bạn cũng có thể lưu lại dải màu dưới tên khác.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

Kiểu

Chọn kiểu dải màu bạn muốn tạo hay áp dụng.

Tâm X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Tâm Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Góc

Nhập góc xoay cho dải màu đã chọn.

Transition start

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Chọn màu cho điểm bắt đầu dải màu.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Chọn màu cho điểm kết thúc dải màu.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Please support us!