Vùng

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Area.

On Line and Filling bar, click

Icon Area

Vùng


Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Bóng

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!