Kiểu dáng Mũi tên

Chỉnh sửa hay tạo các kiểu dáng mũi tên.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Line - Arrow Styles tab.


Tổ chức kiểu dáng mũi tên

Cho phép bạn tổ chức danh sách các kiểu dáng mũi tên hiện thời.

Tựa đề

Hiển thị tên của kiểu dáng mũi tên đã chọn.

Kiểu dáng mũi tên

Trong hộp liệt kê, chọn một ký hiệu kiểu dáng mũi tên đã xác định sẵn.

Thêm

Để xác định một kiểu dáng mũi tên riêng, chọn một đối tượng vẽ trong tài liệu, sau đó nhấn vào đây.

Sửa

Thay đổi tên của kiểu dáng mũi tên đã chọn.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Nạp Kiểu dáng Mũi tên

Nhập khẩu danh sách các kiểu dáng mũi tên.

Lưu Kiểu dáng Mũi tên

Lưu lại danh sách các kiểu dáng mũi tên hiện thời, để bạn có thể nạp lại sau.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!