Kiểu dáng Mũi tên

Chỉnh sửa hay tạo các kiểu dáng mũi tên.

You can add arrow styles to the start or end of a line using the Line tab of the Line dialog.

Để truy cập lệnh này...

Right-click a selected object - choose Line - Arrow Styles tab.

Icon Line

Đường


Manage Arrow Styles

Lets you add, rename, delete, save and load arrow styles.

Style name

Hiển thị tên của kiểu dáng mũi tên đã chọn.

Kiểu dáng mũi tên

Trong hộp liệt kê, chọn một ký hiệu kiểu dáng mũi tên đã xác định sẵn.

Thêm

Để xác định một kiểu dáng mũi tên riêng, chọn một đối tượng vẽ trong tài liệu, sau đó nhấn vào đây.

Rename

Thay đổi tên của kiểu dáng mũi tên đã chọn.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Nạp Kiểu dáng Mũi tên

Nhập khẩu danh sách các kiểu dáng mũi tên.

Lưu Kiểu dáng Mũi tên

Lưu lại danh sách các kiểu dáng mũi tên hiện thời, để bạn có thể nạp lại sau.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!