Kiểu dáng Đường

Chỉnh sửa hay tạo các kiểu dáng đường chấm chấm hay gạch gạch.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Line - Line Styles tab.


Thuộc tính

Kiểu dáng Đường

Chọn kiểu đường bạn muốn tạo.

Kiểu

Chọn tổ hợp các dấu chấm và dấu gạch thích hợp.

Số

Nhập số lần bạn muốn thấy dấu chấm hay gạch trong mỗi dãy.

Bề dài

Nhập chiều dài của dấu gạch.

Giãn cách

Nhập khoảng cách bạn muốn để lại giữa hai dấu chấm hay hai dấu gạch.

Fit to line thickness

Tự động điều chỉnh các mục nhập tương đối so với chiều dài của đường.

Thêm

Creates a new line style using the current settings. Enter a name for the new line style.

Sửa

Cập nhật kiểu dáng đường đã chọn, dùng thiết lập hiện thời. Để thay đổi tên của kiểu dáng đường đã chọn, nhập tên mới khi chương trình nhắc.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Nạp bảng kiểu dáng đường

Nhập khẩu danh sách các kiểu dáng đường.

Lưu bảng kiểu dáng đường

Lưu lại danh sách các kiểu dáng đường hiện thời, để bạn có thể nạp lại sau.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!