Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Line (Impress and Draw).

Choose Format - Text Box and Shape - Line (Writer).

Choose Format - Object - Line (Calc).

On Line and Filling bar, click

Icon Line

Đường


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Kiểu dáng Đường

Chỉnh sửa hay tạo các kiểu dáng đường chấm chấm hay gạch gạch.

Kiểu dáng Mũi tên

Chỉnh sửa hay tạo các kiểu dáng mũi tên.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!