Mô tả

Gán cho đối tượng đã chọn một tựa đề và một mô tả. Hai đồ thông tin này được cung cấp cho công cụ khả năng truy cập, và được hiển thị dạng thẻ xen kẽ khi bạn xuất khẩu tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Open the context menu for the object - choose Description.


Tựa đề

Nhập chuỗi là tựa đề. Tên ngắn này hiển thị dạng thẻ xen kẽ theo định dạng HTML. Công cụ khả năng truy cập cũng có thể đọc thông tin này.

Mô tả

Nhập chuỗi diễn tả. Chuỗi diễn tả chi tiết có thể được nhập vào để diễn tả đối tượng phức tạp hay nhóm đối tượng cho người dùng phần mềm đọc màn hình. Mô tả này cũng được hiển thị dạng thẻ xen kẽ cho công cụ khả năng truy cập.

Please support us!