Tên

Gán tên cho đối tượng đã chọn, để bạn tìm nhanh đối tượng trong Bộ điều hướng.

Để truy cập lệnh này...

Open the context menu for the object - choose Name.


Tên

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

Please support us!