Tên

Gán tên cho đối tượng đã chọn, để bạn tìm nhanh đối tượng trong Bộ điều hướng.

Để truy cập lệnh này...

Open the context menu for the object - choose Name.


Tên

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

note

Names must be unique between images, OLE objects and frames in the same document.


Please support us!