Distribute Columns Equally

Chỉnh chiều rộng của các cột được lựa chọn theo kích thước của cột lớn nhất trong số chúng. Bề rộng tổng cộng của bảng không thể lớn hơn bề rộng của trang.

Để truy cập lệnh này...

Mở thanh công cụ Tối ưu từ thanh Bảng, nhấn

Biểu tượng

Distribute Columns Equally


Please support us!