Đôi (dòng)

Đặt khoảng cách dòng của đoạn văn hiện tại thành 2 dòng.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Line Spacing - Double.


Biểu tượng

Giãn cách dòng: 2

Please support us!