1,5 dòng

Đặt khoảng cách dòng của đoạn văn hiện tại thành 1,5 dòng.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


Biểu tượng

Giãn cách dòng: 1,5

Please support us!