1,5 dòng

Đặt khoảng cách dòng của đoạn văn hiện tại thành 1,5 dòng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.5.


Biểu tượng

Giãn cách dòng: 1,5

Please support us!