Dòng đơn

Áp dụng khoảng cách dòng đơn cho đoạn văn hiện tại. Đây là thiết lập mặc định.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


Biểu tượng

Giãn cách dòng: 1

Please support us!