Giãn cách dòng

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Spacing.


Dòng đơn

Áp dụng khoảng cách dòng đơn cho đoạn văn hiện tại. Đây là thiết lập mặc định.

1,5 dòng

Đặt khoảng cách dòng của đoạn văn hiện tại thành 1,5 dòng.

Đôi (dòng)

Đặt khoảng cách dòng của đoạn văn hiện tại thành 2 dòng.

Please support us!