Chỉ số Dưới

Giảm kích cỡ phông của chuỗi đã chọn, và hạ thấp chuỗi xuống dưới đường cơ bản.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Style - Subscript.


Biểu tượng

Chỉ số Dưới

Please support us!