Chỉ số Trên

Giảm kích cỡ phông của chuỗi đã chọn, và nâng chuỗi lên trên đường cơ bản.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Style - Superscript.


Icon Superscript

Chỉ số Trên

Please support us!