Distribute Rows Evenly

Điều chỉnh chiều cao của hàng được chọn theo chiều cao lớn nhất trong số các hàng đó.

Để truy cập lệnh này...

Mở thanh công cụ Tối ưu từ thanh Bảng, nhấn

Biểu tượng

Distribute Rows Evenly


Please support us!