Bóng

Thêm bóng đổ vào chuỗi đã chọn, hoặc nếu con trỏ bên trong từ, vào toàn từ.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Style - Shadow.


Please support us!