Gạch đè

Vẽ đường qua chuỗi đã chọn, hoặc nếu con trỏ bên trong từ, qua toàn từ.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


Please support us!