Gạch dưới

Underlines or removes underlining from the selected text.

Để truy cập lệnh này...

Open the menu Format - Text and choose Single Underline or Double Underline.

Icon Underline

Gạch dưới


Nếu con trỏ không phải bên trong từ, hành động này gạch dưới chuỗi bạn gõ vào.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Please support us!