Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Nếu con trỏ không phải bên trong từ, và chưa chọn văn bản, kiểu dáng phông được áp dụng cho chuỗi bạn gõ vào.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Style - Bold.

Icon Bold

In đậm


Please support us!