Kiểu dáng

Dùng lệnh này để áp dụng nhanh cho vùng chọn văn bản các kiểu dáng phông.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Style.


Nếu bạn để con trỏ vào từ, còn không lựa chọn gì, kiểu dáng phông được áp dụng cho toàn từ. Nếu con trỏ chưa bên trong từ, và chưa lựa chọn văn bản, kiểu dáng phông được áp dụng cho chuỗi bạn gõ vào.

Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Gạch dưới

Underlines or removes underlining from the selected text.

Gạch đè

Vẽ đường qua chuỗi đã chọn, hoặc nếu con trỏ bên trong từ, qua toàn từ.

Bóng

Thêm bóng đổ vào chuỗi đã chọn, hoặc nếu con trỏ bên trong từ, vào toàn từ.

Chỉ số Trên

Giảm kích cỡ phông của chuỗi đã chọn, và nâng chuỗi lên trên đường cơ bản.

Chỉ số Dưới

Giảm kích cỡ phông của chuỗi đã chọn, và hạ thấp chuỗi xuống dưới đường cơ bản.

Please support us!