Giữa nằm ngang

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh trên của ô.

Để truy cập lệnh này...

Trong trình đơn ngữ cảnh của một ô, chọnÔ - Trung tâm


Please support us!