Tren

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh trên của ô.

Để truy cập lệnh này...

Trong trình đơn ngữ cảnh của một ô, chọnÔ - Trên


Please support us!