Chia các ô

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Để truy cập lệnh này...

Trong thanh công cụ bảng, nhấn

Biểu tượng

Chia Ô


Chia ô thành

Điền số hàng và số cột mà bạn muốn chia (các)ô hiện tại thành

Hướng

Theo chiều ngang

Chia (các) ô đựơc chọn thành số hàng mà bạn chọn trong hộp thoại Chia ô thành .

Thành những phần bằng nhau

Chia các ô thành những hàng với chiều cao bằng nhau.

Nằm dọc

Chia (các) ô được chọn thành các cột mà bạn đã chỉ định trong hộp Chia ô thành .

Please support us!