Trộn

Kết hợp nội dung của những ô khác nhau thành một ô duy nhất.

Để truy cập lệnh này...

Trong thanh công cụ bảng, nhấn

Biểu tượng

Nhập Ô


Biểu tượng Cảnh báo

Nhập ô có thể dẫn tới lỗi trong tính toán các công thức của bảng.


Please support us!