Kích cỡ

Đặt kích cỡ phông cho văn bản đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Open context menu - choose Size.


Please support us!