Phông

Đặt các tùy chọn phông cho văn bản đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Character (drawing functions).

Open context menu - choose Character.


Please support us!