Canh đều

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái và bên phải của trang. Bạn cũng có thể ghi rõ các tùy chọn chỉnh canh cho dòng cuối cùng của đoạn văn, bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Canh lề.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align Text - Justified.

Open context menu - choose Align - Justified.

Icon Justified

Canh đều


Please support us!