Giữa

Đặt các đoạn văn đã chọn vào giữa trên trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align Text - Centered.

Open context menu - choose Align - Center.

Icon Centered


Please support us!