Giữa

Đặt các đoạn văn đã chọn vào giữa trên trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align - Centered (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Center.

Biểu tượng


Please support us!