Phải

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên phải của trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align Text - Right.

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

Canh lề phải


Please support us!