Trái

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái của trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align Text - Left.

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

Canh lề trái


Please support us!