Chỉnh canh (Đối tượng Văn bản)

Đặt các tùy chọn chỉnh canh cho vùng chọn hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Trái

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái của trang.

Phải

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên phải của trang.

Giữa

Đặt các đoạn văn đã chọn vào giữa trên trang.

Canh đều

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái và bên phải của trang. Bạn cũng có thể ghi rõ các tùy chọn chỉnh canh cho dòng cuối cùng của đoạn văn, bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Canh lề.

Please support us!