Canh lề dưới

Chỉnh canh theo chiều dọc các cạnh bên dưới của các đối tượng đã chọn. Nếu chỉ chọn một đối tượng trong Draw hay Impress thì cạnh bên dưới của được được chỉnh canh theo lề bên dưới của trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Bottom

Dưới


Các đối tượng được chỉnh canh theo cạnh bên dưới của đối tượng dưới cùng trong vùng chọn. To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.

Please support us!