Align Objects

Căn chỉnh những đối tượng sau sau cho phù hợp.

note

Trong những đối tượng đã chọn, nếu có một đồ đã thả neo vào ký tự, một số tùy chọn chỉnh canh nào đó không hoạt động được.


Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


note

Không phải tất cả các kiểu đối tượng có khả năng được chọn với nhau. Không phải tất cả các mô-đun (Writer, Calc, Impress, Draw) hỗ trợ mọi cách chỉnh canh.


Canh lề trái

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Giữa nằm ngang

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Canh lề phải

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Canh lề trên

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Canh lề giữa nằm dọc

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Canh lề dưới

Chỉnh canh theo chiều dọc các cạnh bên dưới của các đối tượng đã chọn. Nếu chỉ chọn một đối tượng trong Draw hay Impress thì cạnh bên dưới của được được chỉnh canh theo lề bên dưới của trang.

Please support us!