Chỉ dẫn Ngữ âm Châu Á

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Menu Format - Asian phonetic guide.


  1. Chọn một hay nhiều từ trong tài liệu.

  2. Chọn lệnh Định dạng > Chỉ dẫn Ngữ âm Châu Á.

  3. Nhập vào hộp Văn bản Ruby thông tin giúp phát âm.

Chuỗi cơ sở

Hiển thị chuỗi cơ bản bạn đã chọn trong tập tin hiện tại. Bạn cũng có thể sửa đổi chuỗi cơ bản, bằng cách nhập vào đây một chuỗi mới.

Chuỗi Ruby

Nhập vào đây chuỗi bạn muốn dùng để chỉ dẫn cách phát âm chuỗi cơ bản.

Canh lề

Select the horizontal alignment for the ruby text.

Vị trí

Chọn vị trí cho chuỗi Ruby.

Kiểu dáng ký tự cho chuỗi Ruby

Chọn một kiểu dáng ký tự cho chuỗi Ruby.

Styles

Opens the where you can select a character style for the ruby text.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Áp dụng

Áp dụng các giá trị đã sửa đổi hay chọn, mà không đóng hộp thoại.

Please support us!