Đầu trang

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Bạn cũng có thể thêm vào đầu trang viền hay nền đã tô đầy.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Page Style - Header tab.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose New/Edit Style - Header tab.


Muốn kéo dài phần đầu trang qua lề trang thì chèn một khung vào đầu trang.

Đầu trang

Đặt các thuộc tính về đầu trang.

Hiện đầu trang

Adds a header to the current page style.

Cùng nội dung bên trái/phải

Even and odd pages share the same content.

Same content on first page

First and even/odd pages share the same content.

Lề trái

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên trái của trang và cạnh bên trái của phần đầu trang.

Lề phải

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên phải của trang và cạnh bên phải của phần đầu trang.

Giãn cách

Nhập khoảng cách cần bảo tồn giữa cạnh bên dưới của phần đầu trang và cạnh bên trên của văn bản tài liệu.

Giãn cách động

Có quyền cao hơn thiết lập Giãn cách, và cho phép bạn mở rộng vào vùng giữa phần đầu trang và văn bản tài liệu.

Bề cao

Nhập chiều cao bạn muốn đặt cho phần đầu trang.

Bề cao tự động vừa

Tự động điều chỉnh chiều cao của phần đầu trang để vừa nội dung bạn nhập.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Nhiều

Xác định cho phần đầu trang một viền, màu nền hay mẫu nền.

Please support us!