Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Organizer tab.


Tên

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

note

You cannot use this option with a page style or a list style.


Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Loại

Hiển thị phân loại cho kiểu dáng hiện thời. Nếu bạn đang tạo hay sửa đổi một kiểu dáng mới, chọn mục « Kiểu dáng riêng » trong danh sách.

note

Không thể thay đổi phân loại cho kiểu dáng đã xác định sẵn.


Chứa

Diễn tả các định dạng thích hợp dùng trong kiểu dáng hiện thời.

Please support us!