Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Styles (F11) - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Tên

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Kiểu dáng sau

Select an existing style that you want to follow the current style in your document. For paragraph styles, the next style is applied to an empty paragraph that is created when you press Enter at the end of an existing paragraph. For page styles, the next style is applied when a new page is created.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Loại

Hiển thị phân loại cho kiểu dáng hiện thời. Nếu bạn đang tạo hay sửa đổi một kiểu dáng mới, chọn mục « Kiểu dáng riêng » trong danh sách.

Biểu tượng Ghi chú

Không thể thay đổi phân loại cho kiểu dáng đã xác định sẵn.


Chứa

Diễn tả các định dạng thích hợp dùng trong kiểu dáng hiện thời.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!