Canh lề

Đặt cách chỉnh canh đoạn văn tương đối so với các lề của trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Paragraph - Alignment tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab.


Options

Đặt các tùy chọn canh lề cho đoạn văn hiện tại.

Trái

Chỉnh canhđoạn văn theo lề bên trái. Cũng hiệu lực hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á thì tùy chọn này có tên « Trái/Trên ».

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Icon Align Left

Canh lề trái

Phải

Chỉnh canh đoạn văn theo lề bên phải. Cũng hiệu lực hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á thì tùy chọn này có tên « Phải/Trên ».

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Icon Align Right

Canh lề phải

Giữa

Đặt nội dung của đoạn văn vào giữa trang.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Icon Centered

Canh đều

Chỉnh canh đoạn văn theo lề bên trái và bên phải trang.

Biểu tượng trên thanh Định dạng :

Icon Justified

Canh đều

Đính lưới văn bản (nếu bật)

Aligns the paragraph to a text grid. To activate the text grid, choose Format - Page Style - Text Grid.

Text-to-text

Alignment

Đặt một tùy chọn chỉnh canh cho ký tự quá nhỏ hay quá lớn trong đoạn văn, tương đối so với các ký tự khác của đoạn văn.

Thuộc tính

Hướng văn bản

Ghi rõ hướng văn bản cho đoạn văn cũng dùng bố trí văn bản phức tạp (CTL). Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn cần phải hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!