Thụt lề và Giãn cách

Đặt các tùy chọn thụt lề và khoảng cách cho đoạn văn.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab.


Thụt lề

Ghi rõ khoảng cách cần để lại giữa lề bên trái/phải và đoạn văn.

Đằng trước văn bản

Nhập khoảng cách cần hiển thị giữa lề trang và đoạn văn. Muốn thấy đoạn văn kéo dài qua lề trang thì nhập con số âm. Bằng ngôn ngữ viết từ bên trái qua bên phải (LTR), cạnh bên trái của đoạn văn được thụt vào tương ứng so với lề bên trái trang. Bằng ngôn ngữ viết từ bên phải qua bên trái (RTL), cạnh bên phải của đoạn văn được thụt vào tương ứng so với lề bên phải trang.

Đằng sau văn bản

Nhập khoảng cách cần hiển thị giữa lề trang và đoạn văn. Muốn thấy đoạn văn kéo dài qua lề trang thì nhập con số âm. Bằng ngôn ngữ viết từ bên trái qua bên phải (LTR), cạnh bên phải của đoạn văn được thụt vào tương ứng so với lề bên phải trang. Bằng ngôn ngữ viết từ bên phải qua bên trái (RTL), cạnh bên trái của đoạn văn được thụt vào tương ứng so với lề bên trái trang.

Dòng đầu

Indents the first line of a paragraph by the amount that you enter. To create a hanging indent enter a positive value for "Before text" and a negative value for "First line". To indent the first line of a paragraph that uses numbering or bullets, choose "Format - Bullets and Numbering - Position".

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Giãn cách

Ghi rõ khoảng cách cần để lại giữa các đoạn văn đã chọn.

Bên trên đoạn văn

Nhập khoảng cách bạn muốn để lạ bên trên mỗi đoạn văn đã chọn

Bên dưới đoạn văn

Nhập khoảng cách bạn muốn để lạ bên dưới mỗi đoạn văn đã chọn.

Do not add space between paragraphs of the same style

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

Giãn cách dòng

Nhập khoảng cách bạn muốn để lạ giữa hai dòng văn bản trong đoạn văn.

Đơn

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5 dòng

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Đôi

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Tỷ lệ

Bật tùy chọn này, sau đó nhập vào hộp này một giá trị phân trăm (100% tương ứng với khoảng cách dòng đơn).

Ít nhất

Đặt khoảng cách dòng tối thiểu thành giá trị bạn nhập vào hộp.

Biểu tượng Gợi ý

Nếu bạn dùng các kích cỡ phông khác nhau trong cùng đoạn văn, khoảng cách dòng được điều chỉnh tự động thành kích cỡ phông lớn nhất được dùng. Nếu bạn thích dùng khoảng cách dòng trùng qua văn bản, ghi rõ trong hộp Ít nhất một giá trị tương ứng với kích cỡ phông lớn nhất.


Dẫn tới

Đặt chiều cao của khoảng cách thẳng đứng được chèn vào giữa hai dòng.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

theo

Nhập giá trị cần dùng cho khoảng cách dòng.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!