Bố trí Châu Á

Đặt các tùy chọn về chức năng viết dòng đôi bằng ngôn ngữ Châu Á. Hãy chọn các ký tự trong văn bản, sau đó chọn lệnh này.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Ký tự > (thẻ) Bố trí Châu Á

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Asian Layout tab.


Dòng đôi

Đặt các tùy chọn dòng đôi về chuỗi đã chọn.

Viết qua dòng đôi

Allows you to write in double lines in the area that you selected in the current document.

Ký tự bao bọc

Ghi rõ các ký tự sẽ bao bọc vùng dòng đôi.

Ký tự đầu

Chọn ký tự nên xác định vị trí bắt đầu vùng dòng đôi. Muốn chọn một ký tự riêng thì bật tùy chọn Ký tự khác.

Ký tự cuối

Chọn ký tự nên xác định vị trí kết thúc vùng dòng đôi. Muốn chọn một ký tự riêng thì bật tùy chọn Ký tự khác.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!