Siêu liên kết

Gán một siêu liên kết mới, hoặc chỉnh sửa siêu liên kết đã chọn. Siêu liên kết là một liên kết đến một tập tin trên Internet hay trên hệ thống cục bộ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Character - Hyperlink tab.


Siêu liên kết

Ghi rõ các thuộc tính về siêu liên kết.

URL

Nhập địa chỉ URL đến tập tin nên mở khi bạn nhấn vào siêu liên kết. Không ghi rõ khung đích thì tập tin mở trong tài liệu hay khung hiện tại.

Duyệt

Locate the file that you want to link to, and then click Open.

Tham chiếu

Enter the text that you want to display for the hyperlink.

Dữ kiện

Specify an event that triggers when you click the hyperlink.

Tên

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink:

<A HREF="http://www.sun.com/" NAME="Công ty Sun Microsystems" TARGET="_blank">Ghi chú</A>

Khung

Nhập tên của khung trong đó cần mở tập tin đã liên kết, hoặc chọn trong danh sách một khung đã xác định sẵn. Bỏ trống hộp này thì tập tin đã liên kết sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Tên khung

Định nghĩa

Mục có tên

Tập tin sẽ mở trong khung đã ghi rõ trong tài liệu HTML hiện tại.

_self

Tập tin sẽ mở trong khung hiện tại.

_blank

Tập tin sẽ mở trong một trang mới.

_parent

Tập tin sẽ mở trong khung chứa khung hiện tại. Không có khung chứa thì dùng khung hiện tại.

_top

Tập tin sẽ mở trong khung trên cùng của hệ thống cấp bậc.


Kiểu dáng Ký tự

Ghi rõ các tùy chọn định dạng về siêu liên kết.

Liên kết đã thăm

Select a formatting style to use for visited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Liên kết chưa thăm

Select a formatting style to use for unvisited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Please support us!