Ký tự

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Character.

On Text Formatting bar (with cursor in object), click

Icon Character

Ký tự


Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!