Character

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Format - Character.

From toolbars:

Icon Character

Ký tự


Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!