Nguồn dữ liệu

Liệt kê các cơ sở dữ liệu được đăng ký với LibreOffice, và cho phép bạn quản lý nội dung của các cơ sở dữ liệu đó.

Để truy cập lệnh này...

Mở tài liệu kiểu văn bản hay bảng tính thì:

Menu View - Data Sources.

+Shift+F4 keys

Icon

Nguồn dữ liệu


Database Overview

Biểu tượng Ghi chú

Câu lệnh Nguồn dữ liệu chỉ sẵn sàng khi có một tài liệu văn bản hay bảng tính còn mở.


Bạn có khả năng chèn vào tài liệu các trường từ cơ sở dữ liệu, hoặc bạn có thể tạo biểu mẫu để truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Please support us!