Chèn khung nổi

Chèn vào tài liệu hiện tại một khung nổi. Trong tài liệu HTML, khung nổi được dùng để hiển thị nội dung của tập tin khác. Khung nổi không được hỗ trợ bởi trình duyệt cũ Netscape Navigator 4.x.

Để truy cập lệnh này...

On the Insert bar, click

Icon Floating frame

Khung nổi


note

If you want to create HTML pages that use floating frames, choose - Load/Save - HTML compatibility, and then select the "MS Internet Explorer" option. The floating frame is bounded by <IFRAME> and </IFRAME> tags.


Please support us!