Công thức

Inserts a formula into the current document.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Object - Formula.

On the Insert bar, click

Biểu tượng

Công thức


Please support us!