Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert OLE Object.

From toolbars:

Icon OLE object

Đối tượng OLE


note

You cannot use the clipboard or drag and drop to move OLE objects to other files.


Đối tượng OLE kiểu rỗng và không hoạt động thì cũng trong suốt.

Tạo đồ mới

Creates a new OLE object based on the object type that you select.

Kiểu đối tượng

Select the type of document that you want to create.

Tạo từ tập tin

Creates an OLE object from an existing file.

Tập tin

Chọn tập tin bạn muốn chèn dạng đối tượng OLE.

Tập tin

Enter the name of the file that you want to link or embed, or click Search to locate the file.

Tìm kiếm...

Locate the file that you want to insert, and then click Open.

Liên kết đến tập tin

Bật tùy chọn này để chèn đối tượng OLE dạng liên kết tới tập tin gốc. Không bật thì đối tượng OLE sẽ được nhúng trong tài liệu.

Please support us!