Chèn ảnh

Inserts an image into the current document .

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Image.

On the Standard bar, click

Icon Image

Image


Inserting, Editing, Saving Bitmaps

Tạo kiểu dáng

Chọn kiểu đáng khung cho đồ họa.

Liên kết

Chèn dạng liên kết tập tin đồ họa đã chọn.

Xem thử

Hiển thị ô xem thử của tập tin đồ họa đã chọn.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!