Request

Quét ảnh, sau đó chèn vào tài liệu kết quả của thao tác quét. Hộp thoại quét được cung cấp bởi nhà sản xuất máy quét. Để tìm thêm thông tin về hộp thoại này, xem tài liệu hướng dẫn về máy quét đó.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Request.


Please support us!